City Fitness logoCity Fitness

Ivan Vasiljević, personalni trener

Ivan Vasiljević

Personalni trener, saradnik u dijagnostičkom centru FITREVOLUTION

Doc. dr Ivan Vasiljević rođen je 28. januara 1986. godine u Nikšiću. Osnovno obrazovanje je stekao u istom gradu, gdje je i završio srednju školu. Školske 2005/2006. godine upisao se na Fakultet za sport fizičko vaspitanje u Nikšiću - smjer fizička kultura. Na istom je i diplomirao 2010. godine.

Od 2011. godine zaposlen je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, na kojem je i magistrirao 2013. godine sa temom “Uticaj identifikacije sa uspjesima državnih sportskih reprezentacija na nacionalni identitet u Crnoj Gori” i stekao zvanje magistra fizičke kulture.

Doktorirao je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću 2020. godine sa temom “Antropometrijski parametri kao indikatori gojaznosti kod adolescenata u Crnoj Gori”. Iste godine je je izabran u zvanje docenta na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje za predmete Sportska gimnastika, Tehnologije oporavka u sportu i fitnesu i Adaptirana tjelesna aktivnost. Nastavu izvodi i na predmetima Transformacioni procesi u sportu i Ishrana sportista.

Bio je i predavač na Fakultetu za vede o zdravju u Sloveniji sa temom “Ishrana i način života. Autor i koautor je preko 100 naučnih radova, od čega je 30 objavljeno u prestižnim referentnim časopisima koji se nalaze u Web of Science bazama.

Učesnik je projekta “Uticaj privrženosti državnoj reprezentaciji na nacionalni identitet u Crnoj Gori i Makedoniji 2016. godine'. Takođe je i koordinator projekta 'Procjena antropometrijskih parametara kao indikatora gojaznosti, plantarna analiza stopala i identifikacija i karakterizacija sportskih talenata” u okviru Dana nauke u organizaciji Ministarstva nauke Crne Gore 2017. i 2019. godine.

Takođe je bio jedan od predavača na Infofestu (Festival informatičkih dostignuća), 2017. 2018. i 2019. godine sa temom “Antropometrijski parametri kao indikatori vrhunskog sporta”. Bio je i predavač na seminaru za stručno usavršavanje nastavnika fizičkog vaspitanja u organizaciji Zavoda za školstvo Crne Gore. 2015. 2018. i 2019. godine.

Angažovan je i u CITY FITNESS centru i kroz personalni trening prepoznat po radu sa djecom i adolescentima sa posturalnim problemima, kao i prekomjernom tjelesnom masom i gojaznošću.